algemeen beleid

Meldcode bij signalen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Datum vaststelling protocol: 01-07-2017


Vaye Musicaltheater wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen in haar beleid, wil Vaye Musicaltheater grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken. Dit protocol is mede gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Protocol kindermishandeling.


Inleiding


De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen verenigingen wordt regelmatig grensoverschrijdend gedrag door kinderen, ouders of medewerkers gesignaleerd. Denk maar eens aan de ontuchtzaak over de zwemleraar uit Vucht, de agressieve ouder als niet op bepaalde wensen in kan worden gegaan of het neerbuigende gedrag van een leerkracht wanneer een kind niet luisteren wil. Hoe zijn aan deze vormen van ongewenst gedrag grenzen te stellen? Enerzijds door afspraken te maken en gedragsregels op te stellen. Anderzijds door elkaar aan te spreken of melding te doen bij leidinggevende of vertrouwenspersoon wanneer grensoverschrijdend gedrag geconstateerd wordt. De gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen het verenigingsleven. Openheid en respect voor elkaar moeten hoog in het vaandel staan en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en dergelijke geen plaats is. Elke vereniging moet immers een veilige plek zijn voor allen die er vertoeven. Elkaar aanspreken of melding maken van grensoverschrijdend gedrag moet ervoor zorgen dat dit gedrag aangepakt wordt en in de toekomst wordt voorkomen. Gestreefd wordt naar een cultuur waarin het normaal is zowel positieve als negatieve feedback te geven. In dit protocol staat beschreven welke afspraken er binnen Vaye Musicaltheater zijn gemaakt en hoe gehandeld moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld.


Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: “elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen”1 In gewoon Nederlands, het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd.

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:
• Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te weinig voeding, aandacht of verzorging)
• Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.)
• Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting)
• Vernieling van eigendommen van een ander en / of het zonder toestemming betreden van de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet het ook als grensoverschrijdend worden aangepakt.
Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen :
• kind en kind
• ouder / verzorger en kind en vice versa
• medewerker (incluis vrijwilligers) en kind en vice versa
• medewerker en medewerker en vice versa
• ouder en medewerker en vice versa

Vaye Musicaltheater heeft haar gedragsregels vastgelegd in het document ‘Gedragsregels Vaye Musicaltheater. Medewerkers (inclusief stagiaires en vrijwilligers) en ouders krijgen de gedragsregels bij aanvang van de dienstverleningsovereenkomst uitgereikt. Zij worden geacht de gedragsregels na te leven. Kinderen worden (spelenderwijs) op de hoogte gebracht van de inhoud van de gedragsregels. De gedragsregels zullen steeds opnieuw onder de aandacht worden gebracht bijvoorbeeld door regelmatig een thema’s centraal te stellen (pesten, seksualiteit, grenzen stellen etc.), of via nieuwsbrieven en presentaties. Medewerkers worden door opleiding en oefening getraind in het signaleren en aanpakken van overtredingen van de gedragsregels.


Stappen bij grensoverschrijdend gedrag

Vermoeden: Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van constateren vast te leggen wat voor grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, wie waren erbij, wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag etc. Houd het op feiten, trek niet direct conclusies.Bespreekbaar maken: Spreek indien mogelijk meteen na constatering het kind, de ouder of de medewerker die het grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Probeer door middel van gesprekken ervoor te zorgen dat het gedrag van de ander verbetert.


Overleg: Hulp of advies vragen. Bij onvoldoende resultaat of als het een ernstigere vorm van grensoverschrijdend gedrag betreft schakel dan zo spoedig mogelijk de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon in.

Vaye Musicaltheater heeft Elène Vaye aangesteld als interne contactpersoon. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-42986219 of per e-mail via e-mailadres everheijen@live.nl.


Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de interne contactpersoon. De interne contactpersoon probeert de vragen en klachten zelf af te handelen. Zij schakelt indien nodig of wenselijk de externe vertrouwenspersoon in. Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht. Als er sprake is van strafbare feiten zal de politie ingeschakeld worden.

Mevrouw C. de Groen fungeert als externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie zodat er geen vermenging van belangen op kan treden. Zij is bereikbaar via e-mail cvdwildenberg@hotmail.com of telefoon 06-28226944 en kan worden ingeschakeld bij grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen ouder en medewerker. De externe vertrouwenspersoon kiest altijd de kant van het slachtoffer, informeert en ondersteunt het slachtoffer (of diens wettelijke vertegenwoordiger). Ook ondersteunt hij de interne contactpersoon.

Plan van aanpak: Wegen van de situatie. Aan de hand van de vastgelegde feiten, het gesprek met betrokkene(n) en het advies van interne contactpersoon of vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere partijen ingeschakeld moeten worden zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), een hulpverleningsinstantie of de politie.

Handelen: Doorverwijzen of melden. Afhankelijk van de situatie wordt doorverwezen naar hulpverleningsinstantie en/of de politie

Evalueren: Terugkoppelen vormen van grensoverschrijdend gedrag. Alle gemelde gevallen van grensoverschrijdend gedrag worden besproken in het team zodat de medewerkers ervan kunnen leren. Ouders en verzorgers zullen geïnformeerd worden over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag die tot maatregelen hebben geleid.


Verdeling verantwoordelijkheden

Binnen onze musicalschool zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

Verantwoordelijkheden bestuur:
Opnemen van het protocol grensoverschrijdend gedrag in het beleid van de organisatie
Informeren van ouders, medewerkers en kinderen over dit protocol
Ervoor zorgen dat alle medewerkers handelen volgens het protocol
Ervoor zorgen dat de medewerkers voldoende deskundig zijn om grensoverschrijdend gedrag signaleren en aan te pakken
De aanstelling van een interne contactpersoon
De aanstelling van een externe vertrouwenspersoon
Ervoor zorgen dat de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag continu geborgd wordt.

Verantwoordelijkheden interne contactpersoon:
Herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag
Beantwoorden van vragen van ouders, medewerkers en kinderen over dit protocol
Aanspreekfiguur zijn bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling en tussen ouders en kinderen
Overleg plegen met personen die grensoverschrijdend handelen of grensoverschrijdend gedrag constateren
Vertrouwelijk en met respect voor alle personen om te gaan met de informatie die zij krijgt
Vastleggen welk grensoverschrijdend gedrag door wie wanneer is geconstateerd
Indien gewenst overleggen met andere beroepskrachten , het AMK of het SHG
Doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen ouder en medewerker
Alert blijven op het welzijn van het slachtoffer
Evalueren van afhandeling aanpak grensoverschrijdend gedrag
Periodiek bijstellen van dit protocol op basis van de evaluatie
Het bestuur jaarlijks op de hoogte te houden van door haar uitgevoerde activiteiten


Verantwoordelijkheden van de externe vertrouwenspersoon:
Staat los van de organisatie zodat er geen sprake kan zijn van vermenging van belangen
Informeert en ondersteunt het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag en geeft zo mogelijk adviezen met betrekking tot te nemen acties en de consequenties ervan
Verwijst indien van toepassing door naar AMK, SHG of andere hulpverleningsinstantie
Bespreekt de resultaten van de ondernomen stappen met de interne contactpersoon


Gedragsregels Vaye Musicaltheater

Datum vaststelling gedragsregels: 23-4-2017

Inleiding:

Vaye Musicaltheater schept een klimaat waarin iedereen kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen.

Algemene gedragsregels:

• Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en dat is prima;
• Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen, vernederd of buitengesloten;
• Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet gedreigd met lichamelijk geweld;
• Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt hierop aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld door ouders of medewerkers is Elène bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot Vaye Musicaltheater te ontzeggen;
• Wapens (waaronder ook (kleine) messen, stokken, nepwapens e.d.) zijn verboden; (bij overtreding van deze regel wordt het wapen in beslag genomen en kan de politie in worden geschakeld);
• Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken;
• Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van Vaye Musicaltheater en op de bezittingen van een ander;
• De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag;
• De medewerker wijst plagen en pesten te allen tijde af;
• De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus;
• De medewerker benadert het kind positief en letten meer op de dingen die goed gaan dan op de verkeerde dingen;
• De medewerker spreekt niet over het gedrag, huiselijke omstandige of andere privacy gevoelige zaken van een kind in het bijzijn van niet direct betrokken personen.
• De organisatie probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de belangen van ouders en kinderen te behartigen;
• De ouders / verzorgers worden schriftelijk geïnformeerd over calamiteiten;
• De ouders / verzorgers hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind worden opgeslagen;

Gedragsregels specifiek gericht op (voorkomen of aanpakken van) grensoverschrijdend gedrag:

• De medewerker zorgt ervoor zichtbaar te zijn voor andere volwassenen als hij/zij alleen is met een kind;
• De medewerker treed buiten werktijd niet op als kinderoppas bijv. bij ouders thuis;
• De medewerker gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen seksueel getinte grappen of opmerkingen;
• De medewerker grijpt in als zich ongewenste situaties (dreigen) voor te doen;
• Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag;
• Foto's, die door Vaye Musicaltheater of een medewerker van Vaye Musicaltheater wordt gemaakt, worden alleen bewaard, bewerkt of verspreid met toestemming van de ouders of verzorgers van de kinderen; Ouders gaan bij het opgeven van hun kind automatisch akkoord, tenzij vooraf bezwaar is gemaakt hiertegen.
• Vaye Musicaltheater distantieert zich van beeldend en schriftelijk materiaal waarin een ander wordt voorgesteld als minderwaardig of lustobject.