Algemene Voorwaarden reguliere lessen

Naar de voorwaarden

Algemene Voorwaarden selectieklas

Naar de voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Vaye MusicalTheater

1.     Algemeen

1.      Vaye geeft als stichting zonder winstoogmerk musicaltheaterlessen aan volwassenen en kinderen. Vaye biedt haar Deelnemers hierbij de kans zichzelf op een creatieve en leuke manier te ontplooien in een veilige omgeving. De musicaltheaterlessen worden onder andere op basis van een Lespakket of losse workshops op bijvoorbeeld scholen en kinderfeestjes aangeboden.

2.     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

Vaye: De aanbieder van theaterlessen, handelend onder de naam Stichting Vaye MusicalTheater, gevestigd op de Silvoldseweg 69, 7061 DM in Terborg, ingeschreven in het handelsregister in onder nummer 66688469;

Deelnemer: De persoon die aan de theaterlessen deelneemt of van andere diensten van Vaye gebruikmaakt;

Lespakket: Het lespakket per Lesseizoen op basis waarvan de Deelnemer theaterlessen kan volgen;

Overeenkomst: De overeenkomsten van Vaye, waaronder de losse theaterworkshops vallen, niet zijnde een Lespakket;

Klant: De Deelnemer als natuurlijke persoon (of wettelijke vertegenwoordiger hiervan) of rechtspersoon die een Lespakket afneemt of Overeenkomst sluit met Vaye;

Backstage: De online community van Vaye waar Klanten en Deelnemers gebruik van kunnen maken na acceptatie van de gebruikersvoorwaarden. In Backstage worden onder andere video’s, foto’s en registraties van optredens gedeeld en wordt lesmateriaal weergegeven. Verder wordt Backstage gebruikt om te communiceren over de musicaltheaterlessen;

Lesseizoen: Het theaterseizoen dat loopt van eind september/begin oktober tot juli van het opvolgende jaar.

3.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens per e-mail bedoeld.

 

2.     Toepasselijkheid 

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lespakketten en Overeenkomsten van Vaye en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.     Indien de een Deelnemer of Klant in de uitoefening van beroep of bedrijf in zijn aanbod of aanvaarding verwijst naar zijn algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.     Afname van het Lespakket

1.     Klant bestelt voorafgaand aan het Lesseizoen op de website www.vaye.nl een lespakket voor het aankomende Lesseizoen. Bij de bestelling geeft Klant aan aan welke Musical Theaterles wordt deelgenomen. Op de website staat beschreven hoeveel lessen het Lespakket bevat. In het geval de Deelnemer minderjarig is (jonger dan 18 jaar) dient de ouder of verzorger als Klant het Lespakket namens de minderjarige Deelnemer aan te schaffen.  

2.     Klant kan enkel het Lespakket bestellen na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

3.     Het Lespakket wordt na de bestelling pas daadwerkelijk afgenomen nadat Vaye de bestelling schriftelijk bevestigt aan Klant.

4.     De Klant die als natuurlijke persoon het Lespakket afneemt heeft het recht om binnen 14 dagen nadat Vaye de bestelling heeft bevestigd de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Er is echter geen ontbinding meer mogelijk wanneer de theaterlessen reeds zijn gestart binnen de opzegtermijn.

5.     Vaye heeft het recht voor de ingangsdatum van de musicallessen de afname van het Lespakket te annuleren in het geval de lessen geen doorgang kunnen vinden omdat er te veel of te weinig Deelnemers zijn. Vaye is in dat geval naast de restitutie van de koopprijs, geen andere vergoeding verschuldigd. 

 

4.     Totstandkoming Overeenkomst

1.     Vaye vermeldt op de website de prijzen van overige diensten, zoals losse theaterworkshops of doet een aanbieding aan de Klant. Het aanbod op de website of de aanbieding bevat een omschrijving van de voor de Klant te verrichten werkzaamheden. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Vaye anders heeft vermeld.

2.     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Vaye aanvaardt en de bijbehorende Algemene Voorwaarden accepteert.  

 

5.     Uitvoering van het Lespakket en de Overeenkomst 

1.     De lessen, workshops en overige diensten worden naar beste vermogen uitgevoerd door Vaye of de door haar ingeschakelde derden. Op Vaye rust enkel een inspanningsverplichting. Vaye staat niet in voor het bereiken van enig (eind)resultaat.

2.     Vaye bepaalt de wijze van uitvoering en welke personen de Overeenkomst namens Vaye uitvoeren. 

3.     Het uitvoeren van een musical is teamwerk, waarvoor Deelnemers gezamenlijk dienen te repeteren. Vaye verwacht van iedere Deelnemer een om die reden een actieve houding en gezonde inspanning.

4.     Het lesrooster wordt door Vaye tijdig op Backstage gedeeld. Vaye verwacht van Deelnemers aanwezigheid op alle in het rooster genoemde data. In het geval van verhindering, ziekte etc. dient Deelnemer de docent hiervan zo spoedig mogelijk over te informeren, dit kan per email, telefonisch of op Backstage. Dit biedt de docent de mogelijkheid om de les waar nodig aan te passen. Bij afwezigheid zal geen lesgeld worden gerestitueerd. 

5.     In beginsel geldt dat tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen door Vaye geen lessen worden gegeven. Indien nodig en hiervoor mogelijkheden zijn, kan er besloten worden een aantal weken vóór de voorstelling een extra repetitie in te plannen in het weekend.

6.     Indien lessen of workshops van Vaye geen doorgang kunnen vinden door het toedoen van Vaye – zoals bijvoorbeeld ziekte van een docent – en het minimale aantal overeengekomen lessen worden niet behaald, dan zal naar evenredigheid het lesgeld worden terugbetaald. Vaye streeft er echter naar tijdig vervanging te regelen en als dat niet lukt de gemiste lessen op een ander tijdstip in te halen. Vaye informeert Deelnemers per email over het uitvallen van een les. In die gevallen is Vaye niet gehouden enige andere vorm van schade te vergoeden.

7      Vaye maakt voor de uitvoering van eindmusicals gebruik van externe uitvoeringslocaties. Vaye selecteert deze uitvoeringslocaties zorgvuldig, maar is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de uitvoeringslocatie, de niet toegankelijkheid van de uitvoeringslocatie etc. 

8.     Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend eenmalig gratis een proefles volgen. Na het verzoek hiertoe zal worden beoordeeld wanneer de proefles gevolgd kan worden. 

 

6.     Looptijd Overeenkomst en gebruik van Lespakket

1.     Het Lespakket bevat het aantal lessen voor een Lesseizoen, welk Lesseizoen nimmer langer zal zijn dan 12 maanden. Indien een Deelnemer later in een lopend Lesseizoen instroomt en er reeds een aantal lessen is gegeven, kan het Lespakket worden afgenomen tegen een gereduceerde prijs. 

2.     Het Lespakket wordt afgenomen voor het desbetreffende Lesseizoen en eindigt van rechtswege na afloop van de looptijd. Voor het opvolgende jaar zal opnieuw een lespakket afgenomen moeten worden. Niet genoten lessen komen te vervallen. 

3.     Overige Overeenkomsten eindigen van rechtswege na afloop van de voor de duur waarvoor ze zijn overeengekomen of op het moment dat de activiteit heeft plaatsgevonden.

4.     Vaye kan de Overeenkomst of Lespakket met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk ontbinden indien: 

a)    de Klant of Deelnemer enige verplichting uit de Overeenkomst of Lespakket niet tijdig, niet of onvolledig of nakomt en hiervoor in gebreke is gesteld;

b)    de Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf in staat van faillissement is verklaard of aan Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend; of

c)    de Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf haar onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt, dan wel geheel of gedeeltelijk overdraagt.

5.     Indien Vaye gebruik maakt van haar rechten als verwoord in lid 4, dan is zij jegens de Klant of Deelnemer nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel voor de Klant of Deelnemer ontstane schade van welke aard dan ook. 

6.     In afwijking op artikel 6:271 BW komen partijen overeen dat geen ongedaanmakingsverplichting op Vaye rust voor reeds door haar ontvangen vergoedingen. Verder behoudt Vaye in alle gevallen het recht op betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

7.     Gebruik Backstage

1.     Om gebruik te maken van Backstage dient de Deelnemer of Klant meerderjarig (ouder dan 18 jaar) te zijn. Minderjarigen dienen onder begeleiding Backstage te raadplegen. Om gebruik te maken van Backstage dient Deelnemer of Klant bij aanmelding eerst de gebruikersvoorwaarden te accepteren.

2.     Met Backstage biedt Vaye Deelnemers en Klanten een besloten omgeving om content te delen. Deze content is uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.  

3.     Bij een schending van de gebruikersvoorwaarden van Backstage kan Deelnemer of Klant het gebruik van Backstage worden ontzegd of kan het Lespakket of de Overeenkomst door Vaye worden ontbonden

 

8.     Intellectueel eigendom

1.     De Overeenkomst of het Lespakket strekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

2.     De Klant of Deelnemer erkennen dat door Vaye ontwikkelde musical, producties, tekstboekjes en dergelijke die worden gebruikt of ingezet door Vaye bij de uitvoering van de Overeenkomst of het Lespakket tot het intellectuele eigendom van Vaye behoren en eigendom blijven van Vaye. De Klant en Deelnemer zijn niet gerechtigd tot verveelvoudiging of openbaarmaking hiervan, tenzij Vaye schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

3.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomt of het Lespakket door Vaye tot stand gebrachte resultaten (bijvoorbeeld producties, zangteksten, concepten, foto’s, films, presentaties en andere materialen of bestanden) eigendom van Vaye, ongeacht of deze aan de Klant of Deelnemer ter beschikking zijn gesteld. De Klant en Deelnemer zijn niet gerechtigd tot verveelvoudiging of openbaarmaking hiervan, tenzij Vaye schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

4.     Vaye zal evenementen en musicals registreren en deze uitsluitend in de besloten omgeving Backstage publiceren. 

 

9.     Geheimhouding

1.     Vaye zorgt ervoor dat alle gegevens die door of namens de Klant of Deelnemer aan Vaye zijn verstrekt, die betrekking hebben op de Overeenkomst of het Lespakket, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk, geheim blijven en zal deze als zodanig behandelen. Deze verplichting geldt niet voorzover het noodzakelijk is dat Vaye de gegevens aan een derde verstrekt vanwege een rechterlijke uitspraak, een wettelijke (beroeps)plicht of voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of het Lespakket.   

2.     Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaye is het de Klant en Deelnemer niet toegestaan de inhoud van informatie en documenten op Backstage openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

 

10.   Privacy en persoonsgegevens

1.     Vaye handelt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

2.     Vaye gebruikt persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de Overeenkomst of het Lespakket. Beeldregistraties van Deelnemers zoals foto en video worden uitsluitend in Backstage gedeeld. Voor het gebruik hiervan dient Deelnemer of Klant bij de inschrijving toestemming te geven. 

 

11.   Tarieven

1.     Klant is aan Vaye de overeengekomen koopprijs of vergoeding zoals genoemd in de Overeenkomst verschuldigd. De tarieven voor het Lespakket zijn inclusief materialen, een professionele filmregistratie van de musical, professionele foto’s, een compleet verzorgde voorstelling en de gebruikmaking van Backstage.

2.     Bij het aanschaffen van een Lespakket gaat Klant de verplichting aan voor het hele Lesseizoen. Er zal om die reden geen restitutie van de koopprijs plaatsvinden.

3.     De tarieven van het Lespakket worden ieder lesseizoen opnieuw vastgesteld en kunnen om die reden in het opvolgende jaar wijzigen.

4.     Vaye zal de Klant een factuur sturen met de verschuldigde kosten. De Klant kan ervoor kiezen het Lespakket in termijnen te betalen, maar blijft te allen tijde het totale lesgeld verschuldigd. Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien dit uitdrukkelijk op de website wordt genoemd. 

 

12.   Betaling en kosten

1.     Vaye maakt voor de inning en verwerking van de facturen gebruik van een derde partij, zijnde Clubcollect. Clubcollect biedt de mogelijkheid de factuur door middel van automatische incasso, overboeking of via Ideal te voldoen. De factuur dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op basis van de gekozen betaalwijze. De betaling dient in elk geval te zijn verricht voor de aanvang van de theaterlessen, waardoor de betalingstermijn korter dan 14 dagen kan zijn. Vaye deelt enkel gegevens met Clubcollect die noodzakelijk zijn voor de inning en verwerking van de facturen.

2.     Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim en Vaye gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) in rekening te brengen. 

 

13.   Aansprakelijkheid

1.     Vaye is tegenover de Klant en Deelnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Vaye.

2.     Indien en voor zover een tekortkoming bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Vaye of enige schade ontstaan uit anderen hoofde het gevolg is van de omstandigheid dat de Klant of Deelnemer niet, of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, is Vaye daarvoor niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen of vergoeding van schade zal in een dusdanig geval op kosten van de Klant of Deelnemer geschieden.

3.     Vaye hecht veel waarde aan veiligheid en geeft Deelnemers instructies en aanwijzingen. Vaye niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van instructies en aanwijzing door de Deelnemer. 

4.     Vaye hanteert een streng Algemeen Beleid om calamiteiten tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen die bij Vaye werkzaam is een recente VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) dient te overleggen. Via deze link is het Algemeen Beleid te raadplegen.

 

14.   Overmacht

1.     Ingeval van overmacht heeft Vaye het recht om de Overeenkomst of het Lespakket schriftelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Naast de wettelijke gronden is in ieder geval sprake van overmacht ingeval van staking (al dan niet georganiseerd), diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de Overeenkomst of het Lespakket al dan niet tijdelijk verhinderen. Bij overmacht wordt getracht alternatieve (digitale) lessen aan te bieden of op een later tijdstip de gemiste lessen in te halen.

2.     De Klant heeft in geval van een situatie van overmacht, welke langer dan twee maanden voortduurt en waarbij geen passend alternatief aangeboden kan worden, het recht de Overeenkomst of het Lespakket schriftelijk te ontbinden welke opzegging voor de beëindiging van de overmacht situatie voor Vaye dient te zijn ontvangen.

3.     Bovengenoemde ontbinding ontslaat de Klant niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van de facturen. De kosten welke vallen tussen de datum van de laatste factuur en de datum van ontbinding komen voor rekening van de Klant. De Klant kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

4.     Bij beëindiging van de overmachtssituatie brengt Vaye ten spoedigste de Klant en Deelnemer hiervan op de hoogte waarna Vaye de uitvoering van de Overeenkomst of Lespakket zal hervatten.

 

15.   Overdracht van rechten en verplichtingen

1.     Het is partijen niet toegestaan rechten uit het Lespakket of Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het is Vaye wel toegestaan alle of een deel van de rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een wettelijke entiteit binnen de groep van bedrijven waarvan Vaye deel uit maakt.

 

16.   Toepasselijk recht en geschillen 

1.     Op alle Overeenkomsten en Lespakketten met Vaye is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen tussen partijen verband houdend met de door hen gesloten Overeenkomst of Lespakket zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.

 

17.   Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

1.     Vaye heeft de bevoegdheid de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste Algemene Voorwaarden zal Vaye Klant informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Klant de bevoegdheid Overeenkomst of Lespakket te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden.


 

Versie 1: 20 oktober 2019

Algemene Voorwaarden Selectieklas Stichting Vaye MusicalTheater

1.     Algemeen

1.      Vaye geeft als stichting zonder winstoogmerk musicaltheaterlessen aan volwassenen en kinderen. Vaye biedt haar Deelnemers hierbij de kans zichzelf op een creatieve en leuke manier te ontplooien in een veilige omgeving. De daartoe geselecteerde Deelnemers kunnen op basis van een Lespakket deelnemen de Selectieklas van Vaye. Deelnemers van de Selectieklas krijgen aanvullende musicaltheaterlessen en nemen onder andere deel aan uitvoeringen en opnames van musicals en lessen, talentenjachten, open podia en promotiedoeleinden. 

2.     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

Vaye: De aanbieder van theaterlessen, handelend onder de naam Stichting Vaye MusicalTheater, gevestigd op de Silvoldseweg 69, 7061 DM in Terborg, ingeschreven in het handelsregister in onder nummer 66688469;

Deelnemer: De persoon die aan de theaterlessen voor de Selectieklas deelneemt en zich committeert het hele Lesseizoen deel te nemen; 

Lespakket: Het Lespakket per Lesseizoen op basis waarvan de Deelnemer theaterlessen voor de Selectieklas kan volgen;

Selectieklas: De musicaltheaterklas voor de door Vaye geselecteerde getalenteerde Deelnemers;

Klant: De Deelnemer als natuurlijke persoon (of wettelijke vertegenwoordiger hiervan) die een Lespakket van Vaye afneemt;

Backstage: De online community van Vaye waar Klanten en Deelnemers gebruik van kunnen maken na acceptatie van de gebruikersvoorwaarden. In Backstage worden onder andere video’s, foto’s en registraties van optredens gedeeld en wordt lesmateriaal weergegeven. Verder wordt Backstage gebruikt om te communiceren over de musicaltheaterlessen;

Lesseizoen: Het theaterseizoen dat loopt van eind september/begin oktober tot juli van het opvolgende jaar.

3.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens per e-mail bedoeld.


2.     Toepasselijkheid 

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Lespakket van Vaye en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

3.     De Selectieklas

1.     De Selectieklas biedt getalenteerde Deelnemers de mogelijkheid om gedurende het Lesseizoen op basis van het Lespakket extra lestijd te ontvangen en deel te nemen aan overige activiteiten zoals bijvoorbeeld uitvoeringen en opnames van musicals en lessen, talentenjachten, open podia en promotiedoeleinden. De activiteiten worden door Vaye vastgesteld. Het volgens van de lessen en deelname aan activiteiten is niet vrijblijvend. De Deelnemer is gedurende het Lesseizoen gehouden zich volledig in te spannen om zich tijdens de lessen zo goed mogelijk te ontwikkelen en de activiteiten goed uit te voeren. De Deelnemer stelt zich gedurende het Lesseizoen beschikbaar voor alle activiteiten en lessen, waarbij Vaye rekening houdt met de wettelijke regeling voor het maximale aantal uitvoeringen per jaar. Het is de Deelnemer gedurende het Lesseizoen niet toegestaan activiteiten voor een anders dans- of musicalgezelschap uit te oefenen en gedurende het lesseizoen te stoppen en bij ander dans- of musicalgezelschap aan te sluiten.

2.     Deelnemers volgen extra repetities, draaidagen en studiodagen om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. De docent stelt vast welke extra lessen nodig zijn en wanneer de lessen plaatsvinden. De lessen kunnen plaatsvinden tijdens regulieren lessen van andere groepen. 

3.     Tijdens de lessen is het ouders niet toegestaan om aanwezig te zijn, zodat Deelnemers zich volledig kunnen richten op de lessen. Vaye zal gedurende het Lesseizoen wel enkele meekijklessen inrooster waarbij ouders wel aanwezig mogen zijn.  

4.     Indien de Deelnemer niet (meer) voldoet aan de eisen die voor de deelnemers van de Selectieklas gelden, zal Deelnemer niet langer aan de Selectieklas kunnen deelnemen. De docenten van Vaye beoordelen of voldaan wordt aan de eisen van de Selectieklas en delen Deelnemer in een gesprek mede dat de deelname aan Selectieklas voor de Deelnemer eindigt. Hierna vindt een bevestiging van het gesprek per email plaats. Tegen het oordeel van de docenten staat geen beroep open.   

 

4.     Lespakket voor Selectieklas

1.     Indien de Deelnemer is geselecteerd voor de Selectieklas doet Vaye de Klant een aanbieding voor de deelname aan de Selectieklas op basis van het Lespakket. De aanbieding bevat een omschrijving van lessen en activiteiten die op basis van het Lespakket worden aangeboden en welk Lespakket op de website www.vaye.nl kan worden afgenomen. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Vaye anders heeft vermeld. In het geval de Deelnemer minderjarig is (jonger dan 18 jaar) dient de ouder of verzorger als Klant namens de Deelnemer het Lespakket aan te schaffen. 

2.     Klant kan enkel het Lespakket bestellen na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

3.     Het Lespakket wordt na de bestelling pas daadwerkelijk afgenomen nadat Vaye de bestelling schriftelijk bevestigt aan Klant.

4.     De Klant die als natuurlijke persoon het Lespakket afneemt heeft het recht om binnen 14 dagen nadat Vaye de bestelling heeft bevestigd de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Er is echter geen ontbinding meer mogelijk wanneer de theaterlessen reeds zijn gestart binnen de opzegtermijn

5.     Vaye heeft het recht voor ingangsdatum het Lespakket te annuleren in het geval de lessen geen doorgang kunnen vinden omdat er te veel of te weinig Deelnemers zijn. Vaye is in dat geval naast de restitutie van de koopprijs van het Lespakket, geen andere vergoeding verschuldigd.

 

5.     Uitvoering van het Lespakket van de Selectieklas

1.     De lessen, workshops en overige diensten worden naar beste vermogen uitgevoerd door Vaye of de door haar ingeschakelde derden. Op Vaye rust enkel een inspanningsverplichting. Vaye staat niet in voor het bereiken van enig (eind)resultaat.

2.     Vaye bepaalt de wijze van uitvoering en welke personen het Lespakket namens Vaye uitvoeren. 

3.     Het uitvoeren van een musical of andere activiteit is teamwerk, waarvoor Deelnemers gezamenlijk dienen te repeteren. Vaye verwacht van iedere Deelnemer maximale inspanning.

4.     Het lesrooster wordt door Vaye tijdig op Backstage gedeeld. Vaye verwacht van Deelnemers aanwezigheid op alle in het rooster genoemde data. In het geval van verhindering, ziekte etc. dient Deelnemer de docent hiervan zo spoedig mogelijk over te informeren, dit kan per email, telefonisch of op Backstage. Dit biedt de docent de mogelijkheid om de les waar nodig aan te passen. Bij afwezigheid zal geen lesgeld worden gerestitueerd. 

5.     In beginsel geldt dat tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen door Vaye geen lessen worden gegeven. Indien nodig en hiervoor mogelijkheden zijn, kan er besloten worden een aantal weken vóór de voorstelling een extra repetitie in te plannen in het weekend.

6.     Indien lessen of workshops van Vaye geen doorgang kunnen vinden door het toedoen van Vaye – zoals bijvoorbeeld ziekte van een docent – en het minimale aantal overeengekomen lessen worden niet behaald, dan zal naar evenredigheid het lesgeld worden terugbetaald. Vaye streeft er echter naar tijdig vervanging te regelen en als dat niet lukt de gemiste lessen op een ander tijdstip in te halen. Vaye informeert Deelnemers per email over het uitvallen van een les. In die gevallen is Vaye niet gehouden enige andere vorm van schade te vergoeden.

7      Vaye maakt voor de uitvoering van musicals en overige uitvoeringen gebruik van externe uitvoeringslocaties. Vaye selecteert deze uitvoeringslocaties zorgvuldig, maar is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de uitvoeringslocatie, de niet toegankelijkheid van de uitvoeringslocatie etc. 

8.     Voor de deelname aan externe activiteiten, kan Vaye derden inschakelen, zoals personenvervoerders. Vaye selecteert deze derden met zorg maar is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor uitvoering van de overeenkomst door de derden.

 

6.     Duur van het Lespakket

1.     Het Lespakket bevat het aantal lessen voor een Lesseizoen, welk Lesseizoen nimmer langer zal zijn dan 12 maanden. Indien een Deelnemer later in een lopend Lesseizoen instroomt en er reeds een aantal lessen is gegeven, kan het Lespakket worden afgenomen tegen een gereduceerde prijs. 

2.     Het Lespakket wordt afgenomen voor het desbetreffende Lesseizoen en eindigt van rechtswege na afloop van de looptijd. Voor het opvolgende jaar zal opnieuw een lespakket afgenomen moeten worden. Niet genoten lessen komen te vervallen. 

3.     Vaye kan het Lespakket met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk ontbinden indien: 

a)    de Klant of Deelnemer enige verplichting uit het Lespakket niet tijdig, niet of onvolledig of nakomt en hiervoor in gebreke is gesteld;

b)    de Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf in staat van faillissement is verklaard of aan Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling is verleend; of

c)    de Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf haar onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt, dan wel geheel of gedeeltelijk overdraagt.

4.     Indien Vaye gebruik maakt van haar rechten als verwoord in lid 3, dan is zij jegens de Klant of Deelnemer nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel voor de Klant of Deelnemer ontstane schade van welke aard dan ook. 

5.     In afwijking op artikel 6:271 BW komen partijen overeen dat geen ongedaanmakingsverplichting op Vaye rust voor reeds door haar ontvangen vergoedingen. Verder behoudt Vaye in alle gevallen het recht op betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

7.     Gebruik Backstage

1.     Om gebruik te maken van Backstage dient de Deelnemer of Klant meerderjarig (ouder dan 18 jaar) te zijn. Minderjarigen dienen onder begeleiding Backstage te raadplegen. Om gebruik te maken van Backstage dient Deelnemer of Klant bij aanmelding eerst de gebruikersvoorwaarden te accepteren.

2.     Met Backstage biedt Vaye Deelnemers en Klanten een besloten omgeving om content te delen. Deze content is uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.  

3.     Bij een schending van de gebruikersvoorwaarden van Backstage kan Deelnemer of Klant het gebruik van Backstage worden ontzegd of kan het Lespakket door Vaye worden ontbonden

 

8.     Intellectueel eigendom

1.     Het Lespakket strekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

2.     De Klant of Deelnemer erkennen dat door Vaye ontwikkelde musical, producties, tekstboekjes en dergelijke die worden gebruikt of ingezet door Vaye bij de uitvoering van het Lespakket tot het intellectuele eigendom van Vaye behoren en eigendom blijven van Vaye. De Klant en Deelnemer zijn niet gerechtigd tot verveelvoudiging of openbaarmaking hiervan, tenzij Vaye schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

3.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van het Lespakket door Vaye tot stand gebrachte resultaten (bijvoorbeeld producties, zangteksten, concepten, foto’s, films, presentaties en andere materialen of bestanden) eigendom van Vaye, ongeacht of deze aan de Klant of Deelnemer ter beschikking zijn gesteld. De Klant en Deelnemer zijn niet gerechtigd tot verveelvoudiging of openbaarmaking hiervan, tenzij Vaye schriftelijk daarmee heeft ingestemd.

4.     Vaye zal evenementen en musicals registreren en deze uitsluitend in de besloten omgeving Backstage publiceren. 

5.     Indien deelgenomen wordt aan promotionele activiteit en de opname voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, zal Deelnemer zelf voorafgaand aan die opname afstand moeten doen van zijn of haar portretrecht door middel van een quitclaim die door de opdrachtgever wordt verstrekt. 

 

9.     Geheimhouding

1.     Vaye zorgt ervoor dat alle gegevens die door of namens de Klant of Deelnemer aan Vaye zijn verstrekt, die betrekking hebben op het Lespakket, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk, geheim blijven en zal deze als zodanig behandelen. Deze verplichting geldt niet voorzover het noodzakelijk is dat Vaye de gegevens aan een derde verstrekt vanwege een rechterlijke uitspraak, een wettelijke (beroeps)plicht of voor een goede uitvoering van het Lespakket.   

2.     Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaye is het de Klant en Deelnemer niet toegestaan de inhoud van informatie en documenten op Backstage openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

 

10.   Privacy en persoonsgegevens

1.     Vaye handelt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

2.     Vaye gebruikt persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van het Lespakket. Beeldregistraties van Deelnemers zoals foto en video worden uitsluitend in Backstage gedeeld. Voor het gebruik hiervan dient Deelnemer of Klant bij de inschrijving toestemming te geven. 

 

11.   Tarieven

1.     Klant is aan Vaye de overeengekomen koopprijs voor het Lespakket verschuldigd. De tarieven zijn inclusief extra lessen, materialen, film, - en fotoregistratie van de activiteiten, gebruikmaking van Backstage.

2.     Bij het aanschaffen van een Lespakket gaat Klant de verplichting aan voor het hele Lesseizoen. Er zal om die reden geen restitutie van de koopprijs plaatsvinden.

3.     De tarieven van het Lespakket worden ieder lesseizoen opnieuw vastgesteld en kunnen om die reden in het opvolgende jaar wijzigen.

4.     Vaye zal de Klant een factuur sturen met de verschuldigde kosten. De Klant kan ervoor kiezen de het Lespakket in termijnen te betalen, maar blijft te allen tijde het totale lesgeld verschuldigd. Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien dit uitdrukkelijk op de website wordt genoemd. 

5.     Vaye kan kosten van derden die gemaakt moeten worden voor de deelname aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld groepsvervoer separaat aan de Klant doorbelasten.

 

12.   Betaling en kosten

1.     Vaye maakt voor de inning en verwerking van de facturen gebruik van een derde partij, zijnde Clubcollect. Clubcollect biedt de mogelijkheid de factuur door middel van automatische incasso, overboeking of via Ideal te voldoen.  De factuur dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op basis van de gekozen betaalwijze. De betaling dient in elk geval te zijn verricht voor de aanvang van de theaterlessen, waardoor de betalingstermijn korter dan 14 dagen kan zijn. Vaye deelt enkel gegevens met Clubcollect die noodzakelijk zijn voor de inning en verwerking van de facturen.

2.     Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim en Vaye gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) in rekening te brengen. 

 

13.   Aansprakelijkheid

1.     Vaye is tegenover de Klant en Deelnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Vaye.

2.     Indien en voor zover een tekortkoming bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Vaye of enige schade ontstaan uit anderen hoofde het gevolg is van de omstandigheid dat de Klant of Deelnemer niet, of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, is Vaye daarvoor niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen of vergoeding van schade zal in een dusdanig geval op kosten van de Klant of Deelnemer geschieden.

3.     Vaye hecht veel waarde aan veiligheid en geeft Deelnemers instructies en aanwijzingen. Vaye niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van instructies en aanwijzing door de Deelnemer. 

4.     Vaye hanteert een streng Algemeen Beleid om calamiteiten tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen die bij Vaye werkzaam is een recente VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) dient te overleggen. Via deze link is het Algemeen Beleid te raadplegen.

 

14.   Overmacht

1.     Ingeval van overmacht heeft Vaye het recht om het Lespakket schriftelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Naast de wettelijke gronden is in ieder geval sprake van overmacht ingeval van staking (al dan niet georganiseerd), diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van het Lespakket al dan niet tijdelijk verhinderen. 

2.     De Klant heeft in geval van een situatie van overmacht, welke langer dan een maand voortduurt, het recht het Lespakket schriftelijk te ontbinden welke opzegging voor de beëindiging van de overmacht situatie voor Vaye dient te zijn ontvangen.

3.     Bovengenoemde ontbinding ontslaat de Klant niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van de facturen. De kosten welke vallen tussen de datum van de laatste factuur en de datum van ontbinding komen voor rekening van de Klant. De Klant kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

4.     Bij beëindiging van de overmachtssituatie brengt Vaye ten spoedigste de Klant en Deelnemer hiervan op de hoogte waarna Vaye de uitvoering van het Lespakket zal hervatten.

 

15.   Overdracht van rechten en verplichtingen

1.     Het is partijen niet toegestaan rechten uit het Lespakket aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Het is Vaye wel toegestaan alle of een deel van de rechten en/of verplichtingen over te dragen aan een wettelijke entiteit binnen de groep van bedrijven waarvan Vaye deel uit maakt.

 

16.   Toepasselijk recht en geschillen 

1.     Op alle overeenkomsten met Vaye is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Geschillen tussen partijen verband houdend met de door hen gesloten Lespakket zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Arnhem.

 

17.   Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

1.     Vaye heeft de bevoegdheid de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het intreden van de aangepaste Algemene Voorwaarden zal Vaye Klant informeren. Heeft de wijziging heeft tot gevolg dat aan Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Klant de bevoegdheid het Lespakket te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden.


 

Versie 1: 29 oktober 2019