Algemene voorwaarden | Vaye MusicalTheater
arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Stichting Vaye Musicaltheater

Inschrijven

1. Het lesseizoen loopt van eind september/begin oktober tot juli. De vakantiedata staan in de Agenda in ‘Backstage’.

2. Inschrijving gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier op de site. Je bent automatisch ingeschreven voor een volgende periode of seizoen tenzij je dit binnen het opzegtermijn opzegt. Zonder opzegging wordt de overeenkomst als voortgezet beschouwd.

3. Door het insturen van het inschrijfformulier, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Proefles

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een proefles volgen. Als de deelnemer niet doorgaat zitten hier geen kosten aan verbonden.

Later inschrijven

Het lesgeld voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt bij een jaarlijkse betaling verrekend met het aantal lesweken dat nog resteert.

Bij maandelijkse betaling wordt dit indien van toepassing verrekend in de eerste maand na aanvang.

Tarieven

De tarieven zijn inclusief materialen, professionele filmregistratie musical, professionele foto's en compleet verzorgde voorstelling. De tarieven kunnen aan het einde van het seizoen worden bijgesteld en staan vermeld op de website.

Betalingen

1. Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de contributie wordt voldaan. U kunt kiezen uit:

- Automatische incasso. De contributie in één keer (10% korting) of in 12 maandelijkse termijnen.

- Het totale lesgeld overmaken op de rekening van Stichting Vaye Musicaltheater NL10 RABO 0313 0483 63.

2. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.

3. Door het insturen van een inschrijfformulier, gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaalt.

Opzeggen

Opzeggen kan schriftelijk of per email.

Bij betaling in één keer: Opzeggen kan voor 1 augustus voorafgaande aan het nieuwe musicalseizoen.

Bij maandelijkse betaling na het eerste jaar: Voor de eerste van de maand met een opzegtermijn van een maand.

Bij tussentijds stoppen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Cursusgelden worden bij verzuim van lessen niet gerestitueerd.

Overig

1. De stichting behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

2. Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig via backstage, telefonisch of per email af te melden.

3. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast en op een ander moment ingehaald.

4. De stichting is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. De stichting is tevens niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.

5. In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen worden gegeven. Indien nodig en mits het mogelijk is kan er besloten worden een aantal weken vóór de voorstelling een extra repetitie in te plannen in het weekend.

6. Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten beeldmateriaal wordt gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure, flyer en website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Algemeen beleid

Stichting Vaye Musicaltheater hanteert een streng Algemeen beleid om elke vorm van calamiteiten tegen te gaan. Iedereen die voor en achter de schermen bij ons werkzaam is, is verplicht een recente VOG verklaring te overleggen. Via deze link kunt u ons algemeen beleid uitgebreid inzien.


Aanvullende voorwaarden gebruik Backstage (online community van stichting Vaye MusicalTheater

1. Backstage-service

1.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om lid te worden van de Backstage-service. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de service onder toezicht van een volwassene.

1.2. De Backstage-service en alle content die via onze service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Tijdens je Backstage-lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Backstage-service te gebruiken en Backstage-content te bekijken. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

1.3. Backstage wijzigt de service, waaronder de contentcatalogus, regelmatig. Bovendien testen we voortdurend diverse aspecten van onze service, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promoties en beschikbaarheid van Backstage-content.

1.4. Je stemt ermee in om de Backstage-service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Backstage-service, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Backstage-service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Backstage-service; software of andere producten of processen die via de Backstage -service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Backstage -service te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Backstage-service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

1.5. De beeldkwaliteit van de Backstage-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid van HD, Ultra HD en HDR is afhankelijk van je internetservice en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat. Sommige content is niet beschikbaar in elke beeldkwaliteit, zoals HD, Ultra HD en HDR, en niet alle abonnementen bieden de mogelijkheid om content in elke beeldkwaliteit te zien. Op basis van de standaard-afspeelinstellingen wordt content via mobiele netwerken niet in HD-, Ultra HD- en HDR-kwaliteit afgespeeld. De minimaal vereiste verbindingssnelheid voor SD-kwaliteit is 0.5 Mbps, maar we raden een snellere verbinding aan voor een betere videokwaliteit. Een downloadsnelheid van minstens 5,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van HD-content (gedefinieerd als een resolutie van 720p of hoger). Een downloadsnelheid van minimaal 25,0 Mbps per stream wordt aanbevolen voor het ontvangen van Ultra HD- (gedefinieerd als een resolutie van 1080p of hoger) en HDR-content. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Hoelang het duurt voordat Backstage-content wordt gestart hangt af van een aantal factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de geselecteerde content, en de configuratie van je Backstage-compatibele apparaat.

1.6. De Backstage-software is ontwikkeld door of voor Backstage en ontworpen om Backstage-content te kunnen kijken via Backstage-compatibele apparaten. De Backstage-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de service mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van de Backstage-software en bijbehorende software van derden kunt ontvangen.

2. Wachtwoorden en accounttoegang.

Het lid dat het Backstage-account heeft aangemaakt en via wiens Betalingsmethode de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de 'Accounteigenaar'), heeft toegang tot en controle over het Backstage-account en de Backstage-compatibele apparaten waarmee toegang tot onze service wordt verkregen. Teneinde de controle over het account te behouden alsmede te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot het account (waaronder gegevens over de kijkgeschiedenis voor het account), moet de Accounteigenaar de controle behouden over Backstage-compatibele apparaten waarmee toegang wordt verkregen tot de service en mag hij of zij het wachtwoord of de gegevens van de Betalingsmethode die aan het account is gekoppeld, aan niemand bekendmaken. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je

account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Backstage of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

3. Diversen

3.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

3.2. Ongevraagde materialen. Backstage accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor Backstage-content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen Backstage-content of -programmering op enig medium en materialen of ideeën die aan Backstage zijn doorgegeven.

3.3. Klantenondersteuning. Ga naar het Helpcentrum van Backstage op onze website (backstage.vaye.nl) als je meer wilt weten over onze service en functies of als je hulp nodig hebt met je account.

3.4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

3.5. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. Backstage kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We informeren je minimaal 30 dagen voordat deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden op jou van toepassing zijn.

3.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van de betalingsmethode, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.


Laatst bijgewerkt: 24 augustus 2018